Indien u informatie wenst over de manier waarop Frederik Meire uw persoonsgegevens verwerkt via cookies en sociale plug-ins, kijkt dan even in het Cookiebeleid: Cookie statement.

WANNEER WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN GEBRUIKT?

Frederik Meire verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens wanneer u:

 • zijn website www.mepadakwerk.be (hierna de “Website”) of sociale media (bv. Facebook, Instagram, Twitter) gebruikt of met hem communiceert via email, telefoon, of een ander digitaal communicatiekanaal;
 • een vraag stelt via de Website;
 • een overeenkomst met hem afsluit en in dat kader met hem communiceert als klant of leverancier;
 • hem uw visitekaartje overhandigt bij een persoonlijke ontmoeting.

Wie is Mepa Dakwerk - Frederik Meire

Meire, Frederik
handelsnaam MEPA ! DAKWERK
Eiland 19
9940 Evergem
BE 0717.704.978
RPR Gent, afdeling Gent
E-mail: frederik@mepadakwerk.be

Frederik Meire is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (of – zoals de wet het noemt – “verwerken”) van uw persoonsgegevens.

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Frederik Meire, dan kan u altijd contact opnemen met Frederik Meire via het contactformulier https://mepadakwerk.be/#contacteer op de Website of het e-mailadres frederik@mepadakwerk.be.

Als u niet tevreden bent met de reactie van Frederik Meire, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT Frederik Meire EN WAAROM?

Wanneer u gebruik maakt van de Website of sociale media van Frederik Meire of met Frederik Meire communiceert via telefoon, het online contactformulier, e-mail, of een ander digitaal communicatiekanaal, zal Frederik Meire uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:

 • de communicatie tussen u en Frederik Meire mogelijk te maken, waarbij Frederik Meire zich beroept op hem legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook;
 • de inhoud van en de algemene ervaring op de website en social media pagina's te verbeteren, waarvoor Frederik Meire zich beroept op hem legitiem belang om bezoekers een interessante online ervaring te kunnen bieden;
 • gerichte communicatie, nieuwsbrieven, promoties, aanbiedingen en andere advertenties aan u te kunnen voorzien. Tenzij u een bestaande klant bent die al soortgelijke goederen of diensten van ons heeft gekocht en die Frederik Meire wil bereiken met hem eigen marketingmateriaal, zal Frederik Meire u enkel communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties toesturen via email en andere elektronische communicatiekanalen tussen personen indien u expliciet toestemming heeft gegeven om dergelijke informatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere aanbiedingen te ontvangen.
 • statistische analyses uit te voeren om de Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, waarvoor we Frederik Meire zich beroept op hem legitiem belang om de Website, sociale media en producten en diensten continu te verbeteren om u de best mogelijke ervaring te bieden.
 • malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor Frederik Meire zich beroept op hem legitiem belang om hem online aanwezigheid veilig te houden.
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting of redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of organen, inclusief de bevoegde gegevensbeschermingautoriteiten, of van een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om deze in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichting, waarbij Frederik Meire zich beroept op hem wettelijke verplichtingen.
 • Frederik Meire te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in hem legitiem belang is om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.
 • Om de bovengenoemde doelen te bereiken, verwerkt Frederik Meire de volgende persoonsgegevens:

  • de basisidentiteitsgegevens die u hem verstrekt, zoals naam, emailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;
  • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie u correspondeert, datum en tijd, enz.);
  • technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IPadres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
  • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u surft, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt;
  • publiek beschikbare informatie over uw profiel op sociale media;
  • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.

  Wanneer u een bestelling of aankoop doet op de webshop op de Website, of wanneer Frederik Meire een overeenkomst met u aangaat, hetzij als klant, hetzij als leverancier, zal Frederik Meire uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:

  • Zijn contractuele verplichtingen na te komen. Wanneer u klant of leverancier bent, vertrouwt Frederik Meire op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat hij met u heeft. Als u echter namens een bedrijf of een andere rechtspersoon optreedt, vertrouwt Frederik Meire op hem legitiem belang om met klanten en leveranciers te kunnen contracteren;
  • hem normale bedrijfsadministratie (bijv. facturering en relatiebeheer), waarvoor hij vertrouwt op hem legitieme belangen om hem activiteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren;
  • te voldoen aan een wettelijke verplichting of redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of organen, inclusief de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, of van een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om deze in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichting, waarbij Frederik Meire zich beroept op hem wettelijke verplichtingen.
  • hem te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in hem legitiem belang is om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.

  De persoonsgegevens die Frederik Meire voor deze doeleinden verwerkt, zijn dezelfde persoonsgegevens als de 6 puntjes hierboven opgesomd en daarbovenop financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, btw-nummer, facturatie- of andere gegevens die hij nodig heeft om uw bestelling, aankoop of het contract uit te voeren. Frederik Meire kan overigens ook andere persoonsgegevens verwerken die u hem verstrekt.

  Wanneer u zich inschrijft voor de online nieuwsbrief, zal Frederik Meire uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u hem nieuwsbrief of andere elektronische communicatie te kunnen toesturen. Frederik Meire zal u altijd om uw expliciete toestemming vragen alvorens hij u hem nieuwsbrief toestuurt, tenzij u een bestaande klant bent die hij op de hoogte wil houden van hem producten en diensten. U heeft steeds de mogelijkheid om u af te melden voor de online nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief toe te sturen, verwerkt Frederik Meire alleen uw e-mailadres.

  Wanneer u Frederik Meire uw visitekaartje overhandigt, verzamelt en registreert hij de persoonsgegevens die op dat kaartje staan in het kader van normaal relatiebeheer. Frederik Meire vertrouwt op hem legitiem belang om hem netwerk van contacten op te kunnen bouwen.

  Alle bovenvermelde persoonsgegevens, ontvangt Frederik Meire rechtstreeks van u. Het kan gebeuren dat Frederik Meire bijkomende informatie ontvangt over uw voorkeuren en surfgedrag van partners als Facebook, Instagram en Twitter. Als uw meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en voor anderen beschikbaar maken, verzoekt Frederik Meire u om hun respectievelijke privacybeleid te raadplegen:

  Met wie deelt Frederik Meire uw persoonsgegevens?

  Frederik Meire deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met de volgende categorieën van ontvangers:

  • logistieke en postbedrijven (zoals Bpost) die hem in staat stellen uw bestelling of aankoop bij u te bezorgen;
  • financiële instellingen, betalingsdienstaanbieders of betalingsinitiatiedienstaanbieders die hem in staat stellen uw betaling te verwerken;
  • onderaannemers van Frederik Meire met wie hij een overeenkomst heeft en die hem helpen de Website, de webshop en de daarbij horende functionaliteiten ter beschikking te stellen, zoals IT dienstverleners;

  Frederik Meire deelt uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier met andere ontvangers dan deze vermeld hierboven zonder uw expliciete toestemming hiervoor.

  Frederik Meire heeft het voornemen uw persoonsgegevens enkel te verwerken in de Europese Economische Ruimte.

  Hoe lang bewaart Frederik Meire uw persoonsgegevens?


  Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer Frederik Meire u om uw toestemming heeft gevraagd, tot het moment dat u uw toestemming intrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming als gevolg kan hebben dat u niet langer de volledige of een deel van de Website, de sociale media van Frederik Meire of andere communicatiekanalen kan gebruiken.

  In deze bepaling voorziet Frederik Meire u van de informatie die u nodig heeft om te beoordelen hoe lang hij uw persoonsgegevens identificeerbaar houdt.

  Als algemene regel geldt dat Frederik Meire uw persoonsgegevens zal de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in deze bepaling wordt uitgelegd, is verstreken. Frederik Meire kan uw persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat Frederik Meire verhindert deze te verwijderen, of wanneer er een doorslaggevend belang is van Frederik Meire, uw financiële instelling, de betalingsdienstenprovider, of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden.

  Alle persoonsgegevens die Frederik Meire via hem interacties met u verzamelt via de Website, sociale media, telefoon, e-mail en andere digitale communicatiekanalen zal Frederik Meire zo lang bewaren als nodig is om met u te communiceren, maar ook om een historisch archief van onze communicatie te kunnen bijhouden. Dit stelt Frederik Meire in staat om terug te keren naar eerdere communicatie als u bij hem terugkomt met nieuwe vragen, verzoeken, opmerkingen of andere input.

  Alle persoonsgegevens die Frederik Meire verzamelt om u hem nieuwsbrief toe te sturen, zal hij bewaren zolang u ingeschreven blijft op de mailinglijst.

  Alle persoonsgegevens die Frederik Meire verzamelt wanneer u hem uw visitekaartje overhandigt, bewaart hij zolang u hem niet verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen.

  Alle persoonsgegevens die Frederik Meire verzamelt in het kader van een bestelling of aankoop in de webshop of een contract met u als klant of leverancier, bewaart Frederik Meire voor de duur van de contractuele relatie en ten minste tot 7 jaar daarna.  Wat doet Frederik Meire om uw persoonsgegevens veilig te bewaren?


  Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die Frederik Meire verwerkt zeer belangrijk voor hem. Daarom doet Frederik Meire hem best om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze stappen omvatten onder meer de beperking van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden die Frederik Meire u heeft meegedeeld. Frederik Meire heeft ook technische en organisatorische maatregelen genomen om hem infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouw en processen te beveiligen.  WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

  Wanneer Frederik Meire uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, geniet u een aantal rechten die u op de hieronder beschreven wijze kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat wanneer u een recht wilt uitoefenen, Frederik Meire u om een identiteitsbewijs zal vragen. ZIj doet dit om te voorkomen dat er een inbreuk in verband met persoonsgegevens plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat een onbevoegd persoon zich voordoet als u en een recht in uw naam uitoefent.

  U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u Frederik Meire kunt vragen om u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die Frederik Meire over u heeft. U kunt zelfs een kopie van uw persoonsgegevens opvragen. Houd er echter rekening mee dat u moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten u toegang wenst te hebben tot uw persoonsgegevens.

  Indien u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kan Frederik Meire deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. Frederik Meire kan u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van Frederik Meire, onevenredig zou kunnen schaden.

  U hebt het recht om te vragen dat Frederik Meire uw persoonsgegevens corrigeert als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die Frederik Meire over u verwerkt onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef aan in welke context Frederik Meire uw persoonsgegevens gebruikt (bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen), zodat Frederik Meire uw verzoek snel en accuraat kan beoordelen.

  Als Frederik Meire uw toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen, hebt u het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken.

  U kunt Frederik Meire verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Frederik Meire ze heeft verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zal Frederik Meire uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen Frederik Meire verbieden om uw persoonsgegevens te verwijderen.

  U kunt Frederik Meire vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
  • gedurende de tijd dat Frederik Meire uw verzoek om correctie van uw persoonsgegevens beoordeelt;
  • gedurende de tijd dat Frederik Meire uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens beoordeelt;
  • wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar u geeft de voorkeur aan een beperking boven wissen;
  • wanneer Frederik Meire uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een rechtsvordering.

  Wanneer Frederik Meire uw persoonsgegevens verwerkt op basis van zijn eigen belangen, d.w.z. u heeft Frederik Meire geen toestemming gegeven en Frederik Meire heeft ze niet nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, hebt u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Frederik Meire. Wanneer het belang van Frederik Meire betrekking heeft op direct marketing, zal Frederik Meire uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld de veiligheidsbelangen van Frederik Meire, vraagt Frederik Meire u om uw specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moet Frederik Meire uw omstandigheden afwegen tegen hem belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat uw omstandigheden zwaarder wegen dan hem belangen, zal Frederik Meire de verwerking van uw persoonsgegevens staken. Als de beoogde verwerking echter wordt gekwalificeerd als direct marketing, hebt u het recht om zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.

  Wanneer Frederik Meire uw persoonsgegevens heeft verzameld op basis van uw toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering of de uitvoering van een overeenkomst met u, hebt u het recht om een kopie van ons te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

  Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, vraagt Frederik Meire u hem een e-mail te sturen. U kunt hem bereiken via het contactformulier https://mepadakwerk.be/contactof via frederik@mepadakwerk.be .

  U kunt er zeker van zijn dat Frederik Meire een e-mail van u, waarmee u aangeeft een recht uit te willen oefenen, niet zal interpreteren als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek.

  In een verzoek moet duidelijk worden aangegeven en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context Frederik Meire uw persoonsgegevens heeft verkregen, zodat hij uw aanvraag snel en zorgvuldig kan behandelen. Uw aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

  Frederik Meire zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zal Frederik Meire u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.